Partneri

Konzorcij

Europa Media (EM) je nazavisno, neprofitno MSP aktivno u poslovima Europske Unije, posebice u EU politikama, programima i projektima za istraživanje i inovacije. Tijekom 12 godina, Europa Media je aktivno sudjelovala u projektima za istraživanje i inovacije financiranima iz EU kao koordinator ili partner u širokom rasponu područja uključujući međunarodnu istraživačku suradnju, cjeloživotno učenje, poduzetništvo, znanje iz područja bioekonomije, zdravstva, okoliša, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). U ovim projektima naš tim je preuzeo različite uloge uključujući promicanje koordinacije i iskorištavanja rezultata istraživanja i inovacija, uvođenje novih ativnosti diseminacije i komunikacije, razvoj i aktivacija web platformi te izrada i isporuka inovativnih programa treninga i izgradnje kapaciteta. EM je koordinator START2ACT projekta.

Geonardo je inženjerska i konzultantska tvrtka koja pruža vrhunska rješenja u području energetike, okoliša i održivog razvoja. Od svog osnutka 1999., Geonardo je postalo vodeće MSP u srednjoj i istočnoj Europi s velikim iskustvom u koncipiranju i provedbi projekata za istraživanje i inovacije iz EU programa, posebice Okvirni programi (FP5/6/7 i Obzor 2020), Inteligentna energija Europe (IEE) i LIFE programi.

Geonardo pruža tehničke konzultantske usluge specijalizirane za obnovljive izvore energije, primjenu energetske učinkovitosti, sirovine, učinkovito korištenje resursa i upravljanje okolišem, provodi studije izvedivosti i procjene utjecaja, te razvija i provodi inovativne treninge, osposobljavanja, institucionalno jačanje i komunikacije i diseminacije aktivnosti.

Carbon Trust je bez dividendna tvrtka sa misijom ubrzanja prelaska na održivu, niskougljičnu ekonomiju. Carbon Trust pruža specijaliziranu potporu poslovnom i javnom sektoru kako bi pomogla smanjiti smanjiti ugljične emisije, uštedjeti energiju i komercijalizirati niskougljične tehnologije. Carbon Trust ima tri područja raspona djelovanja: 

Savjetovanje: Savjetovati tvrtke, vlade i javni sektor o njihovim mogućnostima u održivom, niskougljičnom svijetu

Tehnologija: pomoći razviti i implementirati niskougljične tehnologije i rješenja, od energetske učinkovitosti do obnovljive energije; i

Ostavljanje otiska: mjerenjiti i potvrditi okolišni otisak organizacija, proizvoda i usluga.

CentERdata je neprofitni istraživački institut, smješten na kampusu Sveučilišta Tilburg (Nizozemska). Institut je specializiran za istraživanje, pikupljanje i analizu podataka bihevioralne politike. Naglasak je uglavnom na (bihevioralnoj) ekonomiji, istraživanju potrošača, obrazovanju, tržištu rada, studijama učinkovitosti i mirovinskoj i socijalnoj sigurnosti. Istaživači koriste napredne (eksperimentalne) metode, ankete i ekonometrijske tehnike za analizu i profiliranje ponašanja. Istraživanje provedeno od strane istaživačke skupine potrošača je raznovrno u pogledu tema i metodologije, ali ima zajednički visoki stupanj društvene važnosti. CentERdata uglavnom radi za sveučilišta, istraživačke platforme, Europsku komisiju, nacionalna ministarstva i industrijske organizacije.
ENVIROS d.o.o. Sa sjedištem u Pragu, Republika Češka, je jedna od vodećih konzultantskih tvrtki koja pruža pomoć uglavnom u području energije, okoliša i poslovnih konzultacija i Republici Češkoj, srednjoj i istočnoj Europi, ali i ostalim dijelovima svijeta. Većinski vlasnik ENVIROS d.o.o. je britanski ENVIROS GLOBAL limited. ENVIROS d.o.o zapošljava 44 stalna obučena stručnjaka i više od 30 free-lance stručnjaka raznolikih iskustava i pozadina. Tvrtka zapošljava 12 osoba ovlaštenih za energetske preglede koje je ovlastilo Ministarstvo industrije i trgovine.

Najveći profesionalni i znanstveni izazov Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP) je bila transformacija energetskog sustava u otvoreno energetsko tržište, zakonski regulirano i temeljeno na pravnoj stečevini EU. Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, djelokrug aktivnosti Instituta se pomakao prema viziji energetskog razvoja u EU i Hrvatskoj do 2050, što zahtjeva poboljšanje metoda planiranja energetskog sustava, podsustava, mreže i svih oblika energije za prijevoz, kao i izgradnju kapaciteta za pravne, institucionalne i organizacijske promjene u energetskom sustavu. Obrazovanje i pružanje informacija postaje sve značajna aktivnost Instituta, što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje naših stručnjaka i njihovo aktivno sudjelovanje u edukaciji drugih. Strateški cilj EIHP-a je da bude prepoznat kao centar izvrsnosti u području planiranja i analize energije u široj regiji. 

Posebna pozornost je dana međunarodnoj suradnji, članstvu EIHP-a u stručnim društvima i agencijama kao i sudjelovanju u međunarodnim programima financiranima iz Ujedinjenih naroda, Europske unije, Svjetske banke i dr. EIHP i njegovi stručnjaci surađuju sa brojnim društvima i institutima kao što su WEC - World Energy Council, IEA – International Energy Agency, WREN - World Renewable Energy Network, EWEA - European Wind Energy Association, ISES - International Solar Energy Society, Bioenergy Agreement of the International Energy Agency, EnR - European Energy Network i COGEN Europe.

SOFENA je nevladina organizacija i neprofitna pravna osoba osnovana 2001. kako bi pomogla općinama u Sofiji u razvoju politika održive energije. Pruža procjenu energetske potrošnje i potencijala energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Agencija promovira cjeloviti pristup energetski učinkovite obnove i izgradnju novih zgrada, provedbu sustava energetskog upravljanja i praćenja u zgrade i poduzeća, osposobljavanje i promicanje energetski učinkovitih mjera i obnovljivih izvora energije. SOFENA ima iskustva u energetskim pregledima i analizama građevinskog fonda kao i u ICT-u za energetsko upravljanje i praćenje. SOFENA organizira treninge, lokalne forume o energetskoj održivosti, info dane, diskusije sa zainteresiranim dionicima.Organizira kampanje za građane kako bi utjecala na njihovo ponašanje i inormirala ih o praksama energetskih ušteda. Agencija pokreće projekte energetske učinkovitosti u općinskim, stambenim, industrijskim i poslovnim objektima. SOFENA ima više od 10 godina iskustva kao vodeći partner na nacionalnim projektima i uspješno je sudjelovala kao partner u više od 15 međunarodnih projekata u sklopu SAVE II, ALTENER, Intelligent Energy Europe (IEE) i programa transnacionalne suradnje za jugoistočnu Europu.

SIEA je osnovana 1999. kao profesionalna dopuštena agencija kojom upravlja Ministarstvo gospodarstva. To je centar nadležan za energetsku učinkovitost, energetske inovacije i obnovljive energije. SIEA također djeluje kao provedbene agencije za strukturne fondove EU-a i druge mehanizame financiranja. SIEA djeluje kao nacionalna energetska agencija i ima vrlo dobro znanje o slovačkom energetskom tržištu i njegovim sudionicima, donositeljima odluka, tvrtkama, stručnjacima, udrugama i svima koji su uključeni u područje energetike, kao i energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Poseban naglasak je stavljen na područje treninga i informativnih seminara za profesionalce, kao i za opću javnost koji se bave racionalnim korištenjem energije i većim iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Ispunjavanjem zadaća slovačkog Ministarstva gospodarstva SIEA sudjeluje u izradi energetske politike, energetskih zakona i uredbi te prati i nadzire razvoj u energetskom sektoru kako na strani ponude tako i na strani potražnje.

Odjel za inovacije u SIEA-i čini analitičku jedinicu Ministarstva gospodarstva i razvija u suradnji s Ministarstvom obrazovanja Strategiju pametne specijalizacije za Republiku Slovačku. Odjel za inovacije sudjeluje i u međunarodnim projektima na dvije razine (inovacijeske politike i razvoj klastera, npr. ACE, CLUSTER COOP, CENTRAMO).

ENERO je nezavisni, neprofitni centar za tehničke konzultacije i istaživanje aktivan u području energetike od 1999. ENERO se aktivno fokusira na obnovljive izvore energije i promoviranje energetske učinkovitosti, sakupljanjem vrlo iskusnih stručnjaka u inovativnim energetskim tehnologijama i upravljanju europskim R&D projektima. ENERO je član brojnih europskih projektnih konzorcija u sklopu 5.,6. i 7. Okvirnih progama za istraživanje i razvoj, SEE – Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa, IEE - Inteligentna energija Europe. Ciljevi ENERO uključuju istraživanje i razvoj u području energetike i tehnološkog prijenosa novih i učinkovitih tehnologija iz drugih EU zemalja, kao i njihovu implementaciju u Rumunjskoj, u području proizvodnje, transporta, distribucije, opskrbe i korištenja električne i toplinske energije, nekonvencionalne i obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, pasivne kuće, itd.

KAPE je osnovana 15. travnja 1994. zakonom poljske vlade kao rezultat sporazuma dioničara o provedbi nacionalne energetske politike. Glavni dioničar KAPE je Fond za zaštitu okoliša i vodno gospodarstvo. Agencija je osnovana kao dioničko društvo, te u skladu s Građanskim zakonom pridržava se načela slobodnog tržišta. KAPE također realizira poslove iz područja javnih usluga na neprofitnoj osnovi.

KAPE promiče i provodi prvoklasne standarde i prakse u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja, na temelju kojih stvaramo optimalna rješenja energetske učinkovitosti za naše klijente. Naš strateški cilj poduprijeti rast konkurentnosti poljskog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti u odnosu na pravila održivog razvoja. KAPE nudi složene savjetodavne usluge i treninge u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja za tvrtke i građevinski sektor. Agencija također pruža stručnost za poljskoj vladi i općinama, te provodi aktivnosti u području edukacije i promoviranja racionalnog korištenja energije i razvoja obnovljivih izvora energije. 

Belgija bilježi velik broj startup podrški i inicijativa, što otežava poduzetnicima da pronađu odgovarajuću mjeru ili kontakt u pravom trenutku. Godine 2012. postalo je jasno da terbamo udružiti snage u Belgiji da bi mogli imati šanse u globaliziranoj i brzo promjenjivoj tehnološkoj sceni. Nakon nekoliko uspješnih pilot-projekata, misija je postala jasna. Da bi odgovorili na izazov, 12 iskusnih poduzetnika osnovalo je neprofitnu organizaciju u ožujku 2013. godine i mnoge organizacije koje podržavaju start-up su se pridružile, razvijajući mrežu po cijeloj Belgiji, te surađujući razvijaju aktivnosti.

Startups.be sada okuplja 85+ takvih organizacija koje aktivno podupiru (početne) tehnološke poduzetnike kroz kroz treninge i osposobljavanje, inkubatore,akceleratore, mogućnosti umrežavanja i povezivanja, iskustvo u relevantnim područjima ili financiranje. Kroz ovu inicijativu vladine agencije, savezi, gradovi, institucije znanja, kao i inicijative poduzetnik-za-poduzetnika i volonterske organizacije udružuju snage za izgradnju temelja za sljedeću generaciju znanja ekonomije. Pomažemo tehnološkim poduzetnicima da budu uspješni pružanjem kvalitetnog pristupa pružateljima usluga, poslovnim partnerima, klijentima i investitorima. Kroz našu zajedničku mrežu povezujemo start-up tvrtke i tehnologiju, stvaramo kritičnu masu i međunarodnu prisutnost te pomažemo u razvoju poduzetničke klime.

Partneri START2ACT projekta

Konzorcij START2ACT u uskoj je suradnji sa sljedećim organizacijama u državi članici i na razini EU-a kako bi se uključile startup tvrtke i mala i srednja poduzeća u poduzimanju mjera za energetsku učinkovitost unutar uredskog okruženja.

Odbor dionika

Članovi Odbora dionika podupiru projekt START2ACT od faze prijedloga do provedbe kako bi se dostigli projektni ciljevi. Oni igraju važnu ulogu, jer se njihovi aspekti uzimaju u obzir tijekom razmatranja provedbe projekta, surađuju ​​s partnerima konzorcija kako bi se uspješno angažirali mlada mala i srednja poduzeća te startup u provedbi mjera za energetske učinkovitosti.

Savjet dana
Proučite ponude raznih dobavljača energije i odaberite onu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Uzmite u obzir ne samo tarifu već i druge parametre (poput opcija pametnog obračunavanja).

Je li bilo korisno?